ajax loader

Privacy & Disclaimer

Privacy Policy

Stichting Kindervakantiewerk Maarheeze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kindervakantiewerk Maarheeze houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Uw persoonsgegevens enkel en alleen gebruiken om deelname aan de Avondvierdaagse in Maarheeze mogelijk te maken;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Deze gegevens 1 jaar bewaren, met als doel deelnemers te informeren over herhaling van dit evenement in het daarop volgende jaar;
– Deze gegevens maximaal 10 jaar bewaren, indien u heeft aangegeven op het aanmeldformulier dat u op de hoogte gehouden wilt worden van toekomstige activiteiten georganiseerd door Stichting Kindervakantiewerk Maarheeze;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vanwege technische en organisatorische redenen vragen wij bij inschrijving van deelname aan de Avondvierdaagse in Maarheeze van personen jonger dan 16 jaar geen schriftelijke handtekening op papier van ouder(s)/verzorgers of voogd. Door het invullen en versturen van het deelnameformulier op de site van de stichting conformeert u zich aan deze uitzondering.

Als Stichting Kindervakantiewerk Maarheeze zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Stichting Kindervakantiewerk Maarheeze
Email-adres: bestuur@kvw-maarheeze.nl

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: de eigenaar van de website;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.